LLÀTZER MOIX ESCRIU SOBRE EL PONT DE SARAJEVO A BARCELONA A LA VANGUARDIA
LLÀTZER MOIX FEATURES THE SARAJEVO BRIDGE IN BARCELONA ON LA VANGUARDIAL'últim projecte construit de BCQ és vist pel crític de La Vanguardia com la transformació d'un equipament infraestructural en un espai públic conquerit a partir del treball dels materials escollits, el disseny arquitectònic i la vegetació. Un pont que, per la seva ubicació, aspira a convertir-se un una porta verda de Barcelona per donar la benvinguda als qui arriben o marxen de la ciutat i que també convida als vianants al passeig i a la contemplació.
The last built project of BCQ is seen by the critic of La Vanguardia newspaper as the transformation of an infrastructural equipment into a conquered public space based on the work of the chosen materials, the architectural design and the vegetation. A bridge that, due to its location, aspires to become a green door of Barcelona to welcome those who leave or come to the city.as well as inviting the pedestrians to walk along or to enjoy the views.


PROPOSTA FINALISTA AL CONCURS ESPAI BARÇA PER AL NOU PALAU BLAUGRANA DE L'EQUIP BCQ-MAKE-MANICA
FINALIST PROPOSAL FOR THE NOU PALAU BLAUGRANA 'ESPAI BARÇA' COMPETITION BY BCQ-MAKE-MANICA TEAM
En els nostres temps l’arquitectura no ha de satisfer els desitjos o somnis d’una persona: l’arquitecte. Ha d’explicar i respondre a una realitat molt més completa; ha de satisfer els desitjos de la comunitat i ha de donar resposta a la seva ubicació a la ciutat.
La proposta es planteja com una seqüència de dos edificis units pel soterrani que s’orienten de forma que puguin construir i resoldre aquest àmbit de l’espai urbà. Es pretén no només resoldre l’interior dels volums sinó especialment generar qualitat en els espais urbans que aquests volums generen; l’espai lliure de la ciutat. Es tracta de “construir” l’anomenat “Espai Barça”, un nou espai urbà entès com a “campus” esportiu urbà on es materialitza l’essència d’un club de futbol i on aquest es relaciona físicament amb la seva ciutat. A través de l’espai lliure urbà el Club mostra de forma tangible els seus valors. Construint aquest espai el Club construeix la imatge que l’entitat dóna als aficionats, als ciutadans i al món.
Es planteja el Nou Palau Blaugrana com un pavelló multiús, flexible i multifuncional amb un disseny compacte i senzill. Una arquitectura prismàtica plena d’activitat.
El volum menor, encarat a l’estadi serà el pavelló de la sala principal, seu dels grans esdeveniments interiors.
El volum més gran s’orienta i construeix la façana de l’avinguda Dr.Marañón i albergarà totes les activitats d’entrenament o de menor aforament. Les cobertes dels dos volums podrien tenir pistes d’entrenament a l’aire lliure. La sala principal es planteja amb una excel·lent flexibilitat; apta per a tota mena d’esdeveniments de diferents esports i per a activitats no esportives.
Les façanes dels edificis són senzilles i transparents. Mostren amb sinceritat l’activitat interior i utilitzen el material ceràmic com a material protagonista. Mostren així un dels materials de més llarga tradició constructiva en el país.
In our time architecture should not meet the wishes and dreams of one person: the architect. It must explain and answer a much more complete reality; must satisfy the wishes of the community and respond to its location in the city.
The proposal is presented as a sequence of two buildings linked by the underground oriented so that they can build and solve this area of urban space. It is intended not only to solve the interior of the volumes but especially to generate quality in the urban areas generated by these volumes; the public space of the city. It's about to "build Espai Barça", a new urban space understood as an urban sport "campus" which embodies the essence of a football club and where this relates physically with their city.Through this public urban space the Club shows tangibly its values. Upon building this space the Club builds the image that the organization showcases to the fans, the people and the world.
The Nou Palau Blaugrana is set out as a multipurpose, flexible and multifunctional arena with a compact and easy design. A prismatic architecture full of activity.
The smaller volume, facing the stadium will be the arena venue, destined to major indoor events.
The largest volume faces and builds the avenue Dr.Marañón façade and will house all training activities or lesser capacity. The roofs of both volumes could house training outdoors courts.
The main arena design provides the highest flexibility, suitable for both multiple sport and concert entertainment.
The facades of the buildings are simple and transparent. They show activity inside sincerely and use ceramic as a main material. They showcase thus one of the materials with longest constructive tradition in the country.

UNA EXPERIÈNCIA DE PRÀCTIQUES A BCQ, PER ADÉL SÁGHEGYI
AN INTERNSHIP EXPERIENCE AT BCQ, BY ADÉL SÁGHEGYI
Biblioteca Sant Gervasi-Joan Maragall. Barcelona

Adél Sághegyi és una estudiant hongaresa que ha realitzat pràctiques durant quasi vuit mesos a BCQ i ha estat molt amable de compartir amb nosaltres aquest treball infogràfic per a la seva Universitat sobre la seva experiència d'aprenentatge i col·laboració a l'estudi.
"L'estil de la gràfica era lliure, sense cap tipus de límits. Vaig tractar d'interpretar com els dibuixos poden convertir-se en realitat, com una explosió de la realitat sobre el blanc i negre i les línies digitals."


Per Adél Sághegyi
Estudiant d'arquitectura

Voleu llegir i veure més sobre aquest treball?


EXPOSICIÓ AL COAC DE LES PROPOSTES FINALISTES DEL CONCURS ESPAI BARÇA
EXHIBITION AT COAC OF THE FINALISTS'S PROPOSALS FOR THE ESPAI BARÇA COMPETITION


La proposta finalista de l'equip format per  BCQ arquitectura barcelona i l'estudi britànic MAKE Architects es podrá veure a partir del dimecres 11 de maig al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya en l'exposició Espai Barça: Concurs Nou Camp Nou i Nou Palau Blaugrana..Aquesta mostra organitzada amb el Futbol Club Barcelona vol donar a conèixer, en tres espais diferents de la seu del COAC a Barcelona, totes les propostes finalistes dels dos concursos mostrant les maquetes, imatges i més documentació detallada.
L'exposició es podrà visitar fins el 2 de juny.
The finalist proposal of BCQ arquitectura barcelona teamed with the British studio MAKE Architects can be visited from Wednesday May 11 at the COAC (Catalonia's Architects Association) in the exhibition Espai Barça: Nou Camp Nou and Nou Palau Blaugrana competition. This exhibition, organized with the Futbol Club Barcelona wants to present in three different spaces of the COAC in Barcelona all the finalist proposals for the two competitions including the models, images and more detailed documentation.
The exhibition will be open until 2 June.

FINALITZA LA REFORMA DEL PONT DE SARAJEVO A BARCELONA
COMPLETION OF THE REMODELATION OF SARAJEVO BRIDGE IN BARCELONAL’arquitectura del paisatge ha de transmetre sensacions confortables a la ciutat. Per això el pont no solament mostrarà una nova imatge; es proposa la inclusió de nous materials i una nova experiència que el pont oferirà als seus usuaris. Ens interessa el que les persones podran fer al pont: passejar, trobar un veí, seure, conversar, refugiar-se a una ombra, observar les vistes... Travessar aquest pont es viurà com travessar un espai enjardinat. Passar sota el pont donarà la sensació de travessar una porta vegetal que, literalment, dóna la benvinguda a la ciutat.
El pont, construït per a vehicles sobre la Meridiana als anys vuitanta, es transforma en un pont per a vianants. El projecte consisteix en convertir-lo en un nou lloc, un espai lliure que poden compartir els habitants de la Trinitat Vella i la Trinitat Nova. La història d’aquest pont comença de nou; la forma com serà utilitzat ens ensenyarà  el que aquest espai públic pot fer per millorar la qualitat de vida en un barri.
Els materials emprats al disseny són les d’enfiladisses, el ferro, el formigó i la llum. El pont incorpora la captació d’energia solar que utilitza per a la il·luminació nocturna i el nou formigó fotocatalític que redueix la contaminació i neteja l’aire de
CO2. En definitiva es proposa que el pont es converteixi en un nou espai cívic enjardinat dotat de tecnologia contemporània per millorar les condicions d’habitabilitat de l’entorn i minimitzar (o anular) consums, emissions i despeses de manteniment.
Landscape architecture must inspire comfortable feelings to the city.
So the bridge will not only show a new image, the design proposes the inclusion of new materials and a new experience to users. We are interested in what people can do in the bridge: walking, find a neighbor, sit, talk, take refuge under a tree shadow, see the sights ... Going across this bridge will be like breaking through a garden area. To pass under the bridge will feel like crossing a plant-door that, literally, welcomes the city.
The bridge, built for vehicles over the Meridiana Avenue in the eighties, is transformed into a pedestrian bridge. The project is about converting it into a new place, a free space that people from the Old and New Trinity neighborhoods can share. The history of this bridge begins again; how it will be used will show us what this public space can do to improve the life quality in a neighborhood.
The materials used in the design are vines, iron, concrete and light. The bridge incorporates solar energy collection used for lighting at night and the new photocatalytic concrete that reduces pollution and cleans the air of CO2. Ultimately it is proposed that the bridge will become a new gardened civic space equipped with contemporary technology to improve living conditions of the surroundings and minimize (or cancel) consumption, emissions and maintenance costs.

Pont de Sarajevo. Emplaçament, estat previ i visualització
Sarajevo Bridge. Site, original estate and visualization.

EL PROJECTE DE L'EDIFICI G1 AL BARRI DE BON PASTOR EN L'EXPOSICIÓ "QÜESTIONS D'HABITATGE" DE L'ETSAB I EL PMHB
GI BUILDING IN BON PASTOR QUARTER FEATURED IN THE EXHIBITION "HOUSING QUESTIONS" BY ETSAB AND PMHBL'ETSAB i el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona PMHB inauguren l'exposició Qüestions d'Habitatge amb projectes del PMHB en curs o recentment acabats, incloent els finalistes i guanyadors dels 5 concursos d'edificis per a la remodelació del Barri del Bon Pastor a Barcelona, un dels quals va ser adjudicat a BCQ - DAAB per l'edifici G1 de 38 habitatges.
En paral·lel a l'exposició, avui dimecres 27 d'abril s'han organitzat dues taules rodones amb la presència dels autors per presentar tant aquests 5 projectes al Barri del Bon Pastor com 10 obres recentment acabades o en curs.

The Architecture School of Barcelona ETSAB and the Municipal Housing Entity of Barcelona PMHB opens the exhibition "Housing Questions" featuring PMHB's under progress or recently completed projects. This exhibition includes the finalists and winners of the five competitions organized to renovate the Bon Pastor neighborhood in Barcelona, one of which was awarded to BCQ - DAAB for the G1 38-dwellings building.
In parallel to the exhibition, the event has organized for today Wednesday April 27 two round tables with the presence of the authors to present these five projects as well as 10 works recently completed or in progress.


REPORTATGE SOBRE EL PONT DE SARAJEVO A FLORALIEN JOURNAL
REPORT ON THE SARAJEVO BRIDGE IN FLORALIEN JOURNAL


El blog Floralien Journal, publicació de la fira internacional Floralien 2016 sobre el món de les flors i plantes i el seu diàleg amb l'espai de les ciutats, dedica un reportatge al projecte de reforma del Pont de Sarajevo a Barcelona recentment construït. Toni Casamor és entrevistat per l'autora de l'article, que destaca com el disseny i els materials utilizats en el projecte faran que disminueixi la contaminació, s'estalviï energia i es proporcioni un oasi ple de plantes: el "Pont de Sarajevo de Barcelona promet ser una revolució verda".

The blog Floralien Journal, publication of the international fair Floralien 2016 dedicated to the world of flowers and plants and their dialogue with the unique space of cities, features an article to the redesign of the Sarajevo Bridge in Barcelona. Toni Casamor is interviewed by the author of the article, which highlights how the unique design and materials used in the project will reduce pollution, save energy and provide an oasis of plants, the "Barcelona's Sarajevo Bridge promises to be a green revolution".LOS PABELLONES DEPORTIVOS DE OLOT NOMINADOS PARA EL PREMIO ARCHDAILY OBRA DEL AÑO 2016!
NEW SPORTS BUILDINGS IN OLOT NOMINATED FOR THE ARCHDAILY OBRA DEL AÑO 2016 AWARD!Los pabellones deportivos municipales de Olot han sido nominados para el Premio Obra del Año 2016! Estos premios, convocados por ArchDaily, la red de portales de arquitectura más visitada del mundo, son nominados y votados por los lectores y representan lo mejor de la arquitectura recientemente construida en Latinoamérica y España.
Vota ahora por el proyecto siguiendo este link, registrándote o con tu usuario de facebook, fácil!! y consigue que el proyecto sea finalista. Gracias a todos!!

The municipal sports buildings in Olot have been nominated for the Obra del Año 2016 (2016 Work of the Year Award)! These awards, convened by ArchDaily, architecture platforms network most visited in the world, are nominated and voted on by readers and represent the best of the newly built in Latin America and Spain architecture.
Vote now for the project following this link, by registering or with your facebook user, easy!! and make the project become finalist. Thank you all!!

UN JURAT ALS PREMIS DOBOOKU 2015


El 27 de desembre de 2015 a l'espai MOB & PAU es van presentar i lliurar els premis dobooku 2015. Unes setmanes abans els organitzadors em sol·licitaven participar com a jurat, i com no podia ser d’un altra manera, vaig acceptar de molt bon gra. Però primerament, que és dobooku?, i que premien?


PerJordi Sánchez
Arquitecte Cap de Projecte a BCQ

CONFERÈNCIA DE TONI CASAMOR A L'ESCOLA SUPERIOR D'ARQUITECTURA DEL PAISATGE HEPIA A GINEBRA, SUÏSSA
LECTURE OF TONI CASAMOR AT THE HEPIA LANDSCAPE ARCHITECTURE SCHOOL IN GENEVA, SWITZERLAND


Toni Casamor impartirà avui dimarts 1 de març la conferència Construir la ciudad · Construction de la Ville, dintre del programa Dialogues & CinéCafé que organitza l'Itinerari d'Arquitectura de l'Escola Superior de Paisatge, Enginyeria i Arquitectura HEPIA a Ginebra. Suïssa.
Toni Casamor va ser professor assistent a la Càtedra de Flora Ruchat-Roncati a l'Escola d'Arquitectura ETH de Zurich, Suïssa durant els anys 1991-92.
Toni Casamor is giving today Tuesday March 1st the lecture Building the City · Construction de la Ville, within the Dialogues & CinéCafé program organized by the Architecture Itinerary at the School of Landscape Architecture, Engineering and Architecture HEPIA in Geneva, Switzerland.
During the 1991-92 course Toni Casamor was Assistant professor of Chair Professor Flora Ruchat-Roncati at the ETH School of Architecture in Zurich, Switzerland.
EN PORTADA: EL CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SANT COSME
ON THE COVER: THE PRIMARY HEALTH CARE CENTER IN SANT COSMELa publicació xinesa Landscape Design nº72 / 2015 destaca en la portada del número adjunt Landscape Architect el reportatge de l'últim projecte construit de BCQ arquitectura barcelona, el CAP Dr.Pujol i Capsada al barri de Sant Cosme a El Prat de Llobregat a Barcelona.
The chinese magazine Landscape Design nº72 / 2015 highlights on the attached volume Landscape Architect cover the report of the last built project of BCQ arqutiectura barcelona, the Primary Health Care Center Dr.Pujol i Capsada in El Prat de Llobregat, Barcelona.

OBRE AL PÚBLIC EL CASTELL DE SANT GENÍS DE ROCAFORT
THE CASTLE OF SANT GENÍS DE ROCAFORT OPENS TO THE PUBLICFa poques setmanes va finalitzar la reparació-restauració del Castell de Sant Genís de Rocafort a Martorell, una de les fortaleses construïdes fa nou segles per defensar-se de les incursions sarraïnes a la Vall de l’Anoia.
Aquestes restes han arribat fins avui com un contundent volum de pedra sense cap altre ús que mantenir-se com a mut testimoni d’un passat llunyà.
Un monument que ha rebut una intervenció complexa i treballada però de resultat premeditadament discret.
The restoration of the Castle of Sant Genís de Rocafort in Martorell finished a few weeks ago, one of the fortresses built nine centuries ago to defend against Saracen raids in the Valley of Anoia.
These remains have survived today as a powerful volume of stone without any other use than remaining as silent witness to a distant past.
A monument that has received a very complex and elaborated intervention but with a deliberately discreet result.


NOVA PUBLICACIÓ: LA BIBLIOTECA JOAN MARAGALL EN PORTADA A BIBLIOTECHE OGGI

NEW RELEASE: THE LIBRARY JOAN MARAGALL ON THE COVER OF BIBLIOTECHE OGGILa publicació italiana Biblioteche Oggi (Biblioteques d'avui), que reflexa l'escena bibliotecaria italiana e internacional, dedica un extens reportatge i la seva portada a la Biblioteca Joan Maragall
L'autor de l'article inclou també una entrevista a Toni Casamor realitzada durant la seva visita a la Biblioteca del districte de Sant Gervasi.
The Italian publication Biblioteche Oggi (Libraries of today), reporting on the Italian and international librarian scene, features an extensive report and its cover to the Library Joan Maragall in Barcelona.
The author of the article also includes an interview with Toni Casamor made during his visit to the Library in the district of Sant Gervasi.


LA BIBLIOTECA SANT GERVASI-JOAN MARAGALL SE PUBLICA EN LA REVISTA ON DISEÑO

ON DISEÑO ARCHITECTURE MAGAZINE FEATURES THE SANT GERVASI-JOAN MARAGALL LIBRARY 
Una nueva publicación del proyecto de la Biblioteca Joan Maragall en el barrio de Sant Gervasi de Barcelona. La revista ON DISEÑO dedica un amplio reportaje sobre la obra en su último número On356. La publicación presenta los textos en castellano e inglés.
A new publication of the Joan Maragall Library in the St Gervasi neighborhood of Barcelona. ON DISEÑO -magazine on architecture, art and design- features an extensive article on the work in its latest issue On356. The texts are issued in Spanish and English.


EL PROJECTE D'AMPLIACIÓ I REFORMA DEL CAP DR.PUJOL I CAPSADA A SANT COSME PUBLICAT AL DETALL

THE EXTENSION AND REHABILITATION OF PRIMARY HEALTH CARE CENTER Dr.PUJOL I CAPSADA IN SANT COSME PUBLISHED IN DETAIL
La revista Promateriales publica al seu últim número de novembre un extens reportatge sobre l'ultim projecte construit de BCQ, Reforma i Rehabilitació del CAP Dr.Pujol i Capsada al Barri de Sant Cosme, El Prat de Llobregat.
The magazine Promateriales explains in its last issue of November a wide report on the last built project of BCQ, Extension and Rehabilitation of the Primary Health Care Center Dr.Pujol i Capsada in Sant Cosme quarter of El Prat de Llobregat (Barcelona).
Promateriales nº 93 novembre 2015PROPERA CONFERÈNCIA DE TONI CASAMOR A LA UNIVERSITAT DE MANITOBA (CANADÀ)

LECTURE OF TONI CASAMOR AT THE UNIVERSITY OF MANITOBA (CANADA) COMING SOON

Toni Casamor ha estat convidat per la Universitat de Manitoba a Winnipeg (Canadà) on donarà a conèixer el treball de BCQ i l'arquitectura de Barcelona el proper dijous 3 de desembre en una conferència dintre del programa cultural de la Universitat.
Next December 3 Toni Casamor has been invited by the University of Manitoba in Winnipeg (Canada) to give a talk about BCQ's work and Barcelona's architecture within the cultural program of the University.


NUEVA PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE LA BIBLIOTECA JOAN MARAGALL EN LA REVISTA T18 MAGAZINE

THE JOAN MARAGALL LIBRARY PROJECT FEATURED IN THE LAST ISSUE OF T18 MAGAZINE
La revista especializada en arquitectura, paisaje y diseño T18 Magazine publica en su último número 17/18 de Otoño 2015, dedicado a Barcelona, el proyecto de la Biblioteca Sant Gervasi-Joan Maragall.
T18 Magazine se presenta en formato digital en castellano e inglés.
The publication specializing in architecture, landscape and design T18 Magazine features in its latest issue 17/18 Autumn 2015, dedicated to Barcelona, the project of the St Gervasi-Joan Maragall Library.
T18 is published in digital format in Spanish and English.
LA PROPOSTA GUANYADORA DE BCQ I DAAB ARQUITECTES PER A L'EDIFICI G1 AL BARRI DEL BON PASTOR PUBLICADA A LA VANGUARDIA

THE WINNER PROPOSAL BY BCQ and DAAB ARQUITECTES FOR THE G1 BUILDING IN THE BON PASTOR NEIGHBOURHOOD PUBLISHED IN LA VANGUARDIA NEWSPAPERLa proposta de BCQ arquitectura barcelona i DAAB Vila Ferrer Canosa Arquitectes, guanyadora del concurs convocat pel PMHB per a la redacció del projecte d’un dels últims cinc edificis per a la remodelació de Barri del Bon Pastor, il·lustra la notícia publicada per La Vanguardia (11 nov.) sobre la fase final d’aquesta actuació al barri del districte de Sant Andreu.
L’edifici de 38 habitatges se situa en un punt destacat dins del barri, a la confluència dels carrers Biosca i Claramunt, i que a més a més presideix la futura nova plaça del barri. El projecte no és indiferent a aquesta situació. La seva composició volumètrica respon amb la generació d’un espai porxat a dues alçades al tester que dóna al carrer Claramunt per tal d’obrir visuals des del carrer sobre la nova plaça, mentre que trenca la monotonia de testers definida pel planejament del carrer Claramunt.
La volumetria de l’edifici és clara i senzilla. Un volum corresponent a la planta baixa i planta pis es conforma com un gran sòcol que suporta el gran volum de les quatre plantes superiors, potenciant la component horitzontal sobre les línies verticals. Es també per això que es planteja una gran obertura horitzontal per a cada planta que ofereix la possibilitat de contenir terrasses o simplement tancaments relacionats amb la fusteria.
La materialitat exterior de l’edifici és d’obra vista diferenciant-se en el color, fosca a la planta baixa i primera i clara a les quatre plantes superiors.
Tots el habitatges disposen de ventilació creuada, protecció solar passiva mitjançant gelosies a ponent, terrasses porxades a Est, i zona protegida de les vistes per estendre la roba.
  
The proposal submitted by BCQ arquitectura barcelona and DAAB Vila Ferrer Canosa Arquitectes, winner of the PMHB's competition for the design of one of the five last buildings concerning the redevelopment of the Bon Pastor neighbourhood, is featured in the news published by La Vanguardia (11 Nov.) about the final phase of this action in the neighbourhood located in the Sant Andreu district.
The 38-apartment building is located in a high point in the neighborhood, at the confluence of streets Biosca and Claramunt, and dominating the future new plaza of the neighborhood. The project is not indifferent to this situation. This makes the volumetric composition to respond with the generation of a two-storey high porched space in the wall overlooking the Claramunt street to open visuals from the street on the new plaza and breaking the monotony of the walls defined by the planning of Claramunt street.
The volumetrics of the building is clear and simple. A volume corresponding to the ground floor and first floor is shaped like a large base that supports the volume of the four upper floors enhancing the horizontal component over the vertical lines. It is also why it poses a horizontal opening for each plant that offers the ability to contain terraces or simply closings related to metalwork.
The exterior materiality of the building is exposed brick differing in color, dark for ground floor and first floor and clear for the four upper floors.
All apartments have cross ventilation, passive solar protection by latticework to the west, covered terraces to the east, and areas for hanging clothes protected from the views.


TONI CASAMOR JURADO DE LOS PREMIOS 2015 AIA SEATTLE'S HONOR AWARDS FOR WASHINGTON ARCHITECTURE

TONI CASAMOR JUROR OF THE 2015 AIA SEATTLE'S HONOR AWARDS FOR WASHINGTON ARCHITECTURE

El próximo lunes 16 de noviembre se celebran en Seattle los 2015 AIA Seattle's Honor Awards for Washington Architecture en los que este año Toni Casamor forma parte del Jurado.
Estos Premios se convocan para dar reconocimiento a las diversas perspectivas, escalas y tipologías que abarcan la arquitectura en el estado de Washington. Los proyectos y el diseño que se llevan a cabo en esta región tienen un gran impacto en el ámbito nacional e internacional, destacando por su arquitectura integrada e impactante, respetuosa con el medio ambiente y su compromiso con el diseño. El Programa de los AIA Seattle's Honor Awards premia anualmente los proyectos tanto de creación de edificios, de instalaciones o en fase conceptual.
Junto a Toni Casamor, co-fundador de BCQ arquitectura barcelona, forman también parte del Jurado Astrid Lipka, AIA, LEED AP de Rice+Lipka Architects con sede en Nueva York y Juhani Pallasmaa, arquitecto y profesor emérito establecido en Helsinki. 
 
Next Monday November 16 is held in Seattle the 2015 AIA Seattle's Honor Awards for Washington Architecture for which this year Toni Casamor is this year part of the jury.
These awards recognize the diverse perspectives, scales and typologies that encompass architecture in Washington state. The body of work that this region contributes to a thriving local design dialogue has a far-reaching impact on the national and international level, an architecture of integrated and impactful design, environmental stewardship, and a deep commitment to making design matter. AIA Seattle’s anual Honor Awards program recognizes practice whether through the creation of buildings, installations, or concepts.
Along with Toni Casamor, co-founder of BCQ arquitectura barcelona, also part of the Jury are 
Astrid Lipka, AIA, LEED AP Rice + Lipka Architects based in New York and Juhani Pallasmaa, architect and professor emeritus established in Helsinki.
LA BIBLIOTECA JOAN MARAGALL PUBLICADA EN LA REVISTA CONARQUITECTURA nº 56

THE JOAN MARAGALL LIBRARY FEATURED IN THE MAGAZINE CONARQUITECTURA vol.56

El úlltimo número de la revista conarquitectura -especializada en arquitectura de arcilla cocida y otros materiales cerámicos- dedica un amplio reportaje a la Biblioteca Sant Gervasi-Joan Maragall en Barcelona, cuyos muros interiores han sido revestidos con plaquetas vistas de Termoarcilla.


The last issue of the magazine conarquitectura -specialized in firebrick and other ceramic materials architecture- publishes a wide report to the Sant Gervasi-Joan Maragall Library in Barcelona, featuring the construction details of the inner walls' cladding with Termoarcilla tiles.MANEL PERIBÁÑEZ, BCQ, EXPLICA LA REFORMA DEL CAP DR. PUJOL I CAPSADA DE SANT COSME EN EL FORO MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTROS SANITARIOS 2015

MANEL PERIBÁÑEZ, BCQ, EXPLAINS THE REHABILITATION OF THE PHCC DR. PUJOL I CAPSADA IN SANT COSME IN THE FORUM MODERNIZATION AND REHABILITATION OF HEALTH CARE CENTERS 2015
El  último foro profesional Modernización y rehabilitación de centros sanitarios organizado por Grupo Vía en Barcelona, analizó las claves, tendencias y principales trabajos recientes y en marcha a través de las ponencias y el posterior debate que tuvo lugar entre los participantes.
Desde BCQ arquitectes, Manel Peribañez, explicó la ampliación y reforma del CAP Dr.Pujol i Capsada en el Prat de Llobregat. Un trabajo de rehabilitación integral que dota al barrio con un equipamiento de socialización y dignificación del entorno, liberando un gran nuevo espacio público, la Plaza del Agua, que acoge la nueva entrada principal y una arquitectura blanca y sobria que intenta dejar de manifiesto la importancia de la actividad que se da en su interior.

The last professional forum Modernizationand rehabilitation of Health Care Centers organized by Grupo Vía in Barcelona, analyzed the keys, main trends and recent and running works through the talks and the subsequent debate that took place among the participants.
From BCQ arquitectura barcelona, Manel Peribañez, explained the extension and rehabilitation of the Primary Health Care Center Dr. Pujol i Capsada in El Prat de Llobregat. An integrated rehabilitation work that provides the district with sanitary facilities of socialization and dignity of the environment, releasing a big new public space, the Plaza del Agua, hosting the new main entrance and a white and sober architecture that tries to make clear the importance of the activity that occurs inside.PRÓXIMA PONENCIA DE BCQ EN LA JORNADA DE DEBATE "MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTROS SANITARIOS" EN BARCELONA

NEXT TALK OF BCQ IN THE DAY OF DEBATE "MODERNIZATION AND REHABILITATION OF SANITARY CENTRES" IN BARCELONA
CAP Dr.Pujol i Capsada. El Prat de Llobregat


El recientemente inaugurado Centro de Atención Primaria en Sant Cosme se expondrá como ejemplo de experiencia de éxito.
Manel Peribáñez, socio de BCQ, será el encargado de presentar la ponencia y participar junto a otros destacados expertos en la gestión y diseño de centros sanitarios en la jornada de debate organizada por Grupo Vía el próximo 22 de octubre en Barcelona.

The newly opened Primary Health Care Center in Sant Cosme will be discussed as an example of successful experience.
Manel Peribáñez, BCQ partner, will give the talk and participate along with other leading experts in the management and design of sanitary centres in the discussion day organized by Grupo Vía next 22nd October in Barcelona.http://www.grupovia.net/index.php/eventos/463-modernizacion-y-rehabilitacion-de-centros-sanitarios-barcelona-22-octubre-2015
 

EL PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL PUENTE DE SARAJEVO EN BARCELONA PUBLICADO EN DIVERSOS MEDIOS DE EEUU, CANADÁ, SUDAMÉRICA, AMÉRICA CENTRAL Y EUROPA

THE REMODELING PROJECT OF SARAJEVO BRIDGE IN BARCELONA PUBLISHED IN VARIOUS MEDIA IN THE US, CANADA, SOUTH AND CENTER AMERICA AND EUROPE


La Agencia internacional de noticias EFE se ha hecho eco recientemente del proyecto de la Remodelación del Puente de Sarajevo en Barcelona, actualmente en construcción. El artículo ha sido distribuido para su publicación en Estados Unidos, Canadá, América Central, Sudamérica y Europa.

The international news agency EFE has distributed an article of the remodeling project of the Sarajevo Bridge in Barcelona, currently under construction, for its publication in the USA, Canada, South and Central America and Europe.

Alguns links en espanyol / some links in spanish:
http://www.efeverde.com/noticias/llegan-los-puentes-jardin/
http://www.efe.com/efe/usa/infografias/llegan-los-puentes-jardin/50000104-MULTIMEDIAE_2594781
http://www.efe.com/efe/espana/reportajes/llegan-los-puentes-jardin/10000033-2596496
http://innova.diariodeleon.es/los-nuevos-puentes-jardin/
http://impresa.prensa.com/vivir/Llegan-puentes-jardines_0_4201829887.html
http://www.elcolombiano.com/puentes-que-seran-jardines-FI2192610
http://laestrella.com.pa/vida-de-hoy/planeta/llegan-puentes-jardin/23859449
http://www.eldia.com/deco/llegan-los-puentes-jardin-83112
http://www.arcoconstruccion.com/es/noticias/llegan-los-puentes-jardin
http://elmundo.com.sv/llegan-los-puentes-jardin/
http://www.lostiempos.com/oh/tendencias/tendencias/20150502/llegan-los-puentes-jard%C3%ADn_300270_663484.html
http://www.vanguardia.com.mx/lleganlospuentesjardin-2301728.html
 

WORLD-ARCHITECTS LLANÇA LA PLATAFORMA CATALAN-ARCHITECTS A NIVELL INTERNACIONAL

WORLD-ARCHITECTS LAUNCHES THE PLATFORM CATALAN-ARCHITECTS WORLDWIDE 


http://www.catalan-architects.com/en

Catalan-Architects serà la dissetena plataforma d'aquesta reconeguda xarxa internacional. Aquest espai és un reconeixement de la gran qualitat d'edificis i obres de paisatgisme i espai urbà que es du a terme principalment des de l'àrea de Barcelona. Es podran consultar els perfils i els projectes dels principals estudis d'arquitectura catalana així com notícies i articles d'opinió.
World-Architects va ser fundada a Suïssa l'any 1994 per oferir notícies així com perfils de destacats despatxos d'arquitectura, paisatgisme i consultors especialitzats, en un espai comú de mútua relació professional i a l'abast de potencials clients d'una arquitectura de qualitat.
Veure el perfil de BCQ a Catalan-Architects.com

Catalan-Architects will be seventeenth platform under this premium international network. The Catalan-Architects platform recognizes the amazing quality of buildings and landscapes produced in the region anchored by Barcelona.This site will be devoted to leading catalan architectural studios with profiles, projects, events and articles.
World-Architects was founded in Switzerland in 1994 offering news and profiles of outstanding architects, landscape architects and especialized consultants and bringing them together with clients and contractors in the goal of advancing quality in architecture.
See BCQ's profile in Catalan-Architects.com

LA REVISTA CROATA ORIS PUBLICA LA BIBLIOTECA ST.GERVASI-JOAN MARAGALL A BARCELONA

CROATIAN MAGAZINE ORIS PUBLISHES THE JOAN MARAGALL LIBRARY IN BARCELONALa revista croata Oris dedica en su número 93 un extenso reportaje a la Biblioteca Joan Maragall en el barrio de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. El artículo está firmado por Fredy Massad y Alicia Guerrero Yeste.
La revista Oris especializada en arquitectura y cultura se edita desde 1998 en edición bilingüe croata e inglés.

The croatian magazine Oris covers a wide article on the Joan Maragall Library in the Barcelonan quarter of Sarrià-St.Gervasi in the issue 93. The report is signed by Freddy Massad and Alicia Guerrero Yeste.
Oris magazine specialized in architecture and culture of living is published since 1998 in Croatian and English.
TONI CASAMOR MIEMBRO DEL JURADO DE LOS AIA SEATTLE'S HONOR AWARDS 2015 FOR WASHINGTON ARCHITECTURE

TONI CASAMOR JURY MEMBER OF THE AIA SEATTLE'S HONOR AWARDS 2015 FOR WASHINGTON ARCHITECTURE

Toni Casamor formará parte del Jurado de los premios Honor Awards 2015 for Washington Architecture convocados por la organización AIA Seattle, un programa reconocido a nivel nacional que explora y galardona anualmente proyectos tanto construidos como en fase conceptual, diseñados por los arquitectos de todo el estado de Washington. 

Toni Casamor will be part of the Jury of the AIA Seattle's Honor Awards for Washington Architecture 2015,  a nationally-recognized annual program that explores and honors projects, in the built and conceptual categories, designed by architects throughout the state of Washington.
Learn more about the 2015 Honor Awards and the rest of the Jury 
BAENA CASAMOR ARQUITECTES BCQ, JUNTO CON MAKE ARCHITECTS, FINALISTAS DEL CONCURSO PARA DISEÑAR EL NOU PALAU BLAUGRANA DEL FC BARCELONA

BAENA CASAMOR ARQUITECTES BCQ, TEAMED WITH MAKE ARCHITECTS, FINALISTS IN THE COMPETITION FOR THE DESIGN OF THE FC BARCELONA's NEW PALAU BLAUGRANA HALL
http://www.fcbarcelona.es/club/detalle/noticia/el-jurado-elige-a-los-finalistas-de-los-concursos-arquitectonicos-del-espai-barca
El jurado y el comité técnico del Espai Barça han escogido al equipo formado por BCQ arquitectura barcelona y el estudio británico MAKE Architects como uno de los seis equipos finalistas en el concurso internacional para diseñar el proyecto del Nou Palau Blaugrana en Barcelona.
El Nou Palau, que se construirà donde actualmente està situado el Miniestadi tendrá una capacidad para 12.000 espectadores además de una pista anexa para 3.000 persones.

The jury and the technical committee of the Espai Barça have selected the team consisted of BCQ arquitectura barcelona and the UK based studio MAKE Architects as one of the six finalists in the international competition for the design and construction of the sports pavilion Nou Palau Blaugrana in Barcelona.
The New Palau Blaugrana Pavilion, to be built in the site where the Miniestadi is currently located, will have a capacity for 12,000 spectators plus an adjoining rink for 3,000 people.Proyectos de referencia Reference projects:
Pabellón de deportes Sports Hall, Olot, Spain                Pabellón Olímpico The Cooper Box, London, UK
BCQ                                                         MAKE

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes