EL CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA A SANT COSME PUBLICAT AL LLIBRE I·HOSPITAL & WELFARE (ARCHIWORLD)
PRIMARY HEALTHCARE CENTER IN SANT COSME FEATURED IN THE BOOK I·HOSPITAL & WELFARE (ARCHIWORLD)


El CAP Dr.Pujol i Capsada al Prat de Llobregat es publica al llibre I·Hospital & Welfare per l'editorial especialitzada Archiworld amb seu a Corea. 
El projecte va consistir en la construcció del nou CAP, un senzill volum unitari emplaçat ortogonalment respecte l’edifici existent i la rehabilitació de l’antic edifici existent.

The Primary healthcare center Dr.Pujol i Capsada at El Prat de Llobregat has just been published in the book I·Hospital & Welfare by the Archiworld specialized publishing house based in Korea.
The project consisted of the construction of the new PHC, a simple unitary volume placed orthogonally with respect to the existing building and the restoration of the old building.CENTRE CÍVIC CAN CLARIANA CULTURAL: BCQ DISSENYA UN NOU ESPAI PER LA CULTURA A SANT ANDREU, BARCELONA
CAN CLARIANA CULTURAL CIVIC CENTER: BCQ DESIGNS A NEW SPACE FOR CULTURE IN SANT ANDREU DISTRICT, BARCELONA


El nou Centre Cívic Can Clariana Cultural, era una antiga sala de teatre de mida mitjana, dins del local de l'Associació de veïns del barri del Congrés i els Indians, i que amb el pas del temps ha quedat obsoleta ja que no s’ha anat actualitzant.
Es tracta d’una construcció racional i austera, alhora que senzilla en els seus materials.
La rehabilitació d’aquest espai ubicat al carrer Felip II 222 representa una oportunitat notable per a actuar des de punts de vista tals com l’economia de medis, l’eficiència energètica, la flexibilitat i la durabilitat.
Aquestes accions prenen sentit des del moment que van dirigides a dotar l’equipament de la màxima funcionalitat i confort possible.
El teatre està plantejat com un volum unitari i senzill, situat entre edificacions, deixant una cara vista a la plaça. Des del punt de vista de la imatge de la peça, aquesta es planteja com un gran pany d’elements verticals de doble ordre que organitzen i regularitzen les obertures.

El nuevo Centro Cívico Can Clariana Cultural, era una antigua sala de teatro de tamaño medio, dentro del local de la Asociación de vecinos del barrio del Congrés y els Indians, y que con el paso del tiempo ha quedado obsoleta ya que no se ha ido actualizando.
Se trata de una construcción racional y austera, a la vez que sencilla en sus materiales.
La rehabilitación de este espacio ubicado en la calle Felip II 222 representa una oportunidad notable para actuar desde puntos de vista tales como la economía de medios, la eficiencia energética, la flexibilidad y la durabilidad.
Estas acciones toman sentido desde el momento que van dirigidas a dotar al equipamiento de la máxima funcionalidad y confort posible. 
El teatro está planteado como un volumen unitario y sencillo, situado entre edificaciones, dejando una cara vista a la plaza. Desde el punto de vista de la imagen de la pieza, ésta se plantea como un gran lienzo de elementos verticales de doble orden que organizan y regularizan las aberturas. 

The new Can Clariana Cultural Civic Center was a medium sized old theater, within the Association of neighbors of the Congrés i els Indians district facilities, which has become obsolete due to the deterioration in time.It is an austere and rational construction, while simple in its materials.
The rehabilitation of this cultural space in Felip II st. represents a remarkable opportunity to act from the perspectives such as economy and energy efficiency, flexibility and durability.
These actions make sense from the moment when they are aimed at providing the theater maximum functionality and comfort. 
The theater is designed as a simple unitary volume located between buildings, leaving one side overlooking the square. From the point of view of the image of the building it is conceived as a large vertical facade of two stories which orders and regularizes the irregular openings inside, while the sidelong dividing walls are understood as uniform elements.

Client, Ajuntament de Barcelona, Bimsa | Constructora, MCM Projectes i Serveis | Càlcul Estructures, BAC Engineering | Càlcul Instal·lacions, JG Ingenieros | Fotos, Jordi Sánchez, BCQ


EL PONT DE SARAJEVO A LA PORTADA DE LA REVISTA LE COOL BARCELONA
THE SARAJEVO BRIDGE ON THE COVER OF LE COOL BARCELONA MAGAZINE

El magazine Le Cool Barcelona s'inspira en una imatge del Pont de Sarajevo (renovat per BCQ l'any passat) per a la portada de l'agenda d'aquesta setmana al mateix temps que juga amb les paraules sobre el mur. L'equip de la revista proposa reomplir l'eco entre ciutats amb "...benvingudes, finestres, jardins, diàleg, dret a equivocar-nos, dret a viure." 
Podriem subscriure també aquestes paraules...

El magazine Le Cool Barcelona se inspira en una imagen del puente de Sarajevo (realizado por BCQ el año pasado) para la portada de la agenda de esta semana al mismo tiempo que juega con las palabras sobre el muro. El equipo de la revista propone rellenar el eco entre ciudades con "...bienvenidas, ventanas, jardines, diálogo, derecho a equivocarnos, derecho a vivir." 
Podríamos subscribir también estas palabras...

The magazine Le Cool Barcelona is inspired by an image of the Sarajevo bridge (designed by BCQ last year) for this week's agenda cover while playing with the words on the wall. 
The magazine's team proposes to fill the echo between cities with "... welcomes, windows, gardens, dialogue, right to make mistakes, right to live." 
We could subscribe to this words too...EL PARC DE SANTA COLOMA ESTRENARÀ EL 2018 LES NOVES AULES D'EDUCACIÓ AMBIENTAL DISSENYADES PER BCQ
METROPOLITAN PARK IN SANTA COLOMA WILL OPEN IN 2018 THE NEW ENVIRONMENTAL EDUCATION CLASSROOMS DESIGNED BY BCQEl parc metropolità de Can Zam, a Santa Coloma de Gramenet, tindrà l’any vinent el primer prototip del nou model d’aula d’educació ambiental dissenyat per BCQ i impulsat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Les noves aules d’educació ambiental seran espais d’aprenentatge i descoberta que donaran valor a tots els aspectes ambientals dels parcs i del seu entorn. Podran estar situades a edificis ja construïts, o bé seran noves construccions d’arquitectura prefabricada, flexibles i polivalents on s'han previst criteris de sostenibilitat en l’edificació i de protecció contra els actes vandàlics. En el disseny destaca la seva flexibilitat per poder adaptar-se als diferents tipus d’activitats que s’hi faran i tindran una capacitat aproximada d’una quarantena de persones. Totes elles tindran un espai exterior diàfan amb una part coberta que es relacionarà amb l’edifici.

The Can Zam Park in Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) will host next year the first prototype of the new environmental education classroom project designed by BCQ and driven by Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). The new environmental education classrooms will be spaces for learning and discovery that will give value to all the environmental aspects of the parks and their surroundings. They may be located in buildings already built, or as new prefabricated, flexible and multi-purpose architectural constructions where criteria of sustainability in the building and protection against vandalism have been laid down. The design emphasizes its flexibility in order to adapt to the different types of activities that will be carried out and will have an approximate capacity of about forty people. All of them will have a diaphanous outer space with a covered part that will be related to the building.

Veure notícia a See news at El PUNT AVUI+

CONFERÈNCIA DE DAVID BAENA I TONI CASAMOR AL SIMPOSI EUNIC JAPAN BEYOND SUSTAINABILITY A TOKYO
DAVID BAENA AND TONI CASAMOR LECTURE AT EUNIC JAPAN BEYOND SUSTAINABILITY SYMPOSIUM IN TOKYO


Aquest cap de setmana 8 i 9 de Juliol els co-fundadors de BCQ Arquitectes David Baena i Toni Casamor han participat en el programa de conferències i tallers del Simposi Beyond Sustainable Architecture and Smart City: Re-Humanization of Urban Spaces a Tokio. Organitzat per EUNIC Japan (European Union National Institutes for Culture) i a través de l'Institut Cervantes de Tokio, el Simposi ha girat entorn al paper de l'arquitectura i l'urbanisme en el futur de les ciutats, analitzant les diferents problemàtiques a les que aquestes s'enfronten actualment com el creixement i la revitalització econòmica, l'energia, l'ecologia i la tecnologia, la immigració i la política, per a finalment aconsseguir el benestar i la felicitat dels seus habitants.

This weekend, the 8th and 9th of July, the co-founders of BCQ arquitectura barcelona David Baena and Toni Casamor have participated in the program of conferences and workshops celebrated at the Beyond Sustainable Architecture and Smart City Symposium: Re-Humanization of Urban Spaces in Tokyo. Organized by EUNIC Japan (European Union National Institutes for Culture) and through the Cervantes Institute in Tokyo, the symposium focused on the role of architecture and urban planning in the future of cities, analyzing the different problems that these are currently facing such as growth and economic revitalization, energy, ecology and technology, immigration and politics, to finally achieve well-being and happiness of their users.
TONI CASAMOR PARLA DE BIBLIOTEQUES A FACE TO FACE BCN
TONI CASAMOR TALKS ABOUT LIBRARIES AT FACE TO FACE BCN


La conferència de la darrera jornada de Face to Face amb l'Arquitectura va estar a càrrec de Toni Casamor, exposant tres projectes de biblioteques realitzats per l'estudi BCQ, incloent el recent concurs guanyat de la Nova Biblioteca de Vic. La Biblioteca Joan Maragall a Sant Gervasi, Premi Ciutat de Barcelona 2014, així com la proposta finalista en el concurs de la Biblioteca Sant Gervasi-Galvany completaran l'exposició. 
La V Jornada de Face to Face con la Arquitectura es va celebrat a Barcelona el passat divendres 16 de juny. Aquests esdeveniments organitzats per Mónica Galindo reuneixen per invitació a una trentena d'arquitectes destacats i combinen arquitectura, oci i gastronomia.

The lecture of the last Face to Face with the Architecture event featured Toni Casamor, explaining three BCQ's library projects including the New Library of Vic, winner proposal in the competition recently decided. The Library Joan Maragall in Sant Gervasi, 2014 Premi Ciutat de Barcelona awarded, and the finalist proposal in the competition for the Library Sant Gervasi-Galvany completed the lecture. 
The 5th Face to Face with the Architecture event was held in Barcelona last Friday June 16th. These events, organized by Mónica Galindo, invite about thirty outstanding architects to meet combining architecture, leisure and gastronomy,TONI CASAMOR INTERVÉ EN L'ACTE DE PRESENTACIÓ DEL LLIBRE AHMEDABAD ARCHITECTURAL TRAVEL GUIDE
TONI CASAMOR PARTICIPATES IN THE LAUNCHING EVENT OF THE BOOK AHMEDABAD ARCHITECTURAL TRAVEL GUIDE


Aquesta guia de viatge signada per Riyaz Tayyibji ens porta a través de les antigues i modernes maravelles arquitectòniques de la capital del disseny de la India: Ahmedabad.
La presentació tindrà lloc el proper dimarts 20 de juny a la llibreria de la Cooperativa d'Arquitectes Jordi Capell al Col·legi d'Arquitectes a Barcelona.

This travel guide authored by Riyaz Tayyibji takes one through the ancient and modern architectural marvels of the design capital of India – Ahmedabad.
The presentation event will take place next Tuesday June 20th at the bookshop of the Architects Association Jordi Capell in the Catalan Architects Chamber in Barcelona.
PARTICIPACIÓ DE TONI CASAMOR AL FORUM EUROPEU SOBRE BOSCOS URBANS 2017
PARTICIPATION OF TONI CASAMOR IN THE 2017 EUROPEAN FORUM ON URBAN FORESTRY


En aquesta 20a edició del Fòrum Europeu sobre Boscos urbans, la participació de Toni Casamor s'enmarca en les sessions de conferències per presentar projectes i iniciatives de l'estudi treballades en relació a actuacions en medis naturals prop de l'espai urbà.
La presentació s'exposa demà 1 de juny dintre de la sessió temàtica 'Els reptes de la comunicació'. Amb el títol "How to enjoy environment without disturbing it. Modularity, Project, Education" (Sala 2, 12:50h) s'explica el disseny de mobiliari urbà So-ffa (Escofet) pensat per recorreguts en boscos i espais naturals que no necessita manteniment i que facilita l'ús responsable i respectuós sense actuar sobre l'espai natural, i el mòdul prefabricat de l'Aula de Natura Aula K, treballat per a AMB. Aquesta instal·lació construida a taller, de forma coordinada amb les escoles és especialment adequada per a promocionar l'aproximació dels infants als boscos i àmbits naturals.

In this 20th edition of the European Forum on Urban Forestry, Toni Casamor's participation is framed in the lecture sessions to present the studio projects and initiatives worked in relation to activities in natural environments close to urban areas.
The presentation entitled "How to enjoy environment without disturbing it. Modularity, Project Education" (Room 2, 12:50 pm) is programed for tomorrow June 1st within the thematic session 'Challenges of communication". It will explain the design of urban furniture So-ffa (Escofet) designed to be placed at forests paths and natural areas, that doesn't need maintenance, facilitates its use, and is environmentally responsible without acting on the natural territory, and the prefabricated module Aula K, a modular space for environmental education worked for AMB. This facility, built in workshop, is particularly suitable for children to promote the approximation of forests and natural areas in coordination with the schools. 

Programme and more information:
European Forum on Urban Forestry. May 31st - June 2nd 2017
AMB Àrea Metropolitana de Barcelona C/ 62, 16 - 18, Z. Franca, Barcelona.


MODELS BIM DEL CAP FIGUERES PER A LA PRESENTACIÓ DE LA TAULA BIM PORTÀTIL A BBCONSTRUMAT
FIGUERES HEALTH CENTER BIM MODELS TO INTRODUCE THE NEW PORTABLE BIM TABLE AT BBCONSTRUMAT


Els models BIM del projecte de BCQ Arquitectes CAP Figueres treballats per l'empresa constructora del projecte COMSA, serviran per presentar a la edició de BBConstrumat d'enguany un prototip de taula tàctil, interactiva i portàtil (BIMtable) que faciliti diverses tasques que es van executant en obra a través de la gestió integral BIM.
El principal tret innovador de la taula BIM, és funcionar com una oficina digital facilitant l’adopció d'aquesta tecnologia i visualitzant els escenaris canviants i les condicions severes que comporten les obres. 
La BIMtable ha estat desenvolupada per Portable Multimedia Solutions (PMS) juntament amb COMSA en el marc d'un projecte co-finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, i que ha comptat amb la col·laboració de la Fundació CIM de la UPC i l’empresa RayCom.
La BIMtable es presenta a la zona 1 (Projecció) de l’espai experimental Future Arena de BBConstrumat.

The BIM models of the BCQ Arquitectes project Primary Health Care Center Figueres under construction by the company COMSA, will serve to present a prototype of tactile, interactive and portable BIM table to Beyond Building Construmat's current edition. This table will facilitate diverse tasks that are executed at work site through the integral management BIM.

The main innovative tread of the BIM table is to serve as a digital office facilitating the adoption of this technology and visualizing the changing scenarios and severe conditions that can occur at the site.
The BIMtable has been developed by Portable Multimedia Solutions (PMS) in conjunction with COMSA, in the framework of a co-financing project by the Ministry of Economy, Industry and Competitiveness, and has counted on the collaboration of the CIM Foundation of the Catalonia Polytechnic University (UPC) and the RayCom company.
The BIMtable is shown at the BBConstrumat Future Arena zone 1 (Projection)

BBConstrumat | Future Arena | 23-26 Maig
Recinte de Gran Via, L'Hospitalet de Llobregat


DAVID BAENA JURAT DEL 2N CONCURS DE DISSENY ARQUITECTES PER L'ARQUITECTURA AMB JUNG
DAVID BAENA MEMBER OF THE JURY PANEL IN THE 2ND DESIGN COMPETITION ARCHITECTS FOR THE ARCHITECTURE WITH JUNG


David Baena, soci co-fundador de BCQ Arquitectes, ha estat convidat per formar part del jurat del 2n Concurs de disseny Arquitectes per l'Arquitectura per a joves arquitectes i estudiants d’arquitectura.
Arquitectes per l’Arquitectura conjuntament amb Jung Electro Ibérica, S.A. convoquen el concurs d’idees d'enguany que planteja el desenvolupament i adaptació d'uns antics blocs d’habitatges -coneguts popularment com a edificis Tupolev- a les noves realitats i demandes socials. Aquest conjunt residencial construït als anys 60 al litoral barceloní, viu, com d'altres àrees, la pressió immobiliària que està fent fora els antics veïns per tal de poder oferir lloguers d’alt rendiment o fins i tot apartaments turístics il·legals.
Des d'AxA i en col·laboració amb Jung Electro Ibérica, S.A., es vol abordar la millora de la qualitat de vida dels habitants d’un dels blocs a través de la domòtica, posant especial èmfasi en els serveis i ajudes a la gent gran. Dependència, eficiència energètica o seguretat són els temes capitals a abordar.
David Baena, co-founder partner of BCQ Arquitectes, is member of the jury panel of the 2nd Architects for the Architecture design competition for young architects and students of architecture.
Architects for the Architecture, together with Jung Electro Ibérica, SA, announce year's ideas competition dealing with the development and adaptation of some old housing blocks -known popularly as Tupolev buildings- to new realities and social demands. This residential complex built in the 60s on the coast of Barcelona is suffering the real estate pressure that is throwing out the old neighbors in order to provide high status rents or even illegal tourist apartments.
From the AxA association in collaboration with Jung Electro Ibérica, SA the competition wants to tackle the improvement of life quality of the inhabitants of one of the blocks through home automation tools, with special emphasis on services and assistance for the elderly. Dependence, energy efficiency and security issues are the capital subjects.

Entrega de premis / Awards announced June 2017.
+ info


INNOVATIVE ARCHITECTURE STRATEGIES: LA BIBLIOTECA JOAN MARAGALL COM A EXEMPLE
INNOVATIVE ARCHITECTURE STRATEGIES: THE JOAN MARAGALL LIBRARY AS A MODEL CASE

'Innovative Architecture Strategies', per l'arquitecte i professor Simos Vamvakidis, presenta una sèrie d'estratègies de disseny contemporani, diverses i innovadores que varien en forma, funció i finalitat, totes elles mostrant un enfocament alternatiu o experimental del concepte mix-use tot combinant espai privat i públic. El capítol dedicat a la construcció de cobertes com a places públiques s'il·lustra per la Biblioteca Joan Maragall de BCQ com a referència i antecedent d'obra construïda.
El llibre ha estat publicat per BIS Publishers en la sèrie Studentbooks.
Coneix més sobre la publicació

'Innovative Architecture Strategies', by architect and professor Simos Vamvakidis, presents a series of contemporary, diverse and innovative design strategies that vary in form, function and design intent, showing an alternative or experimental approach of mix-use concept combining both private and public spaces. The chapter dedicated to Building roofs as public plazas is illustrated by BCQ's Joan Maragall Library as a reference and precedent built exemple.
The book has been published by BIS Publishers in the Studentbooks series.


MANEL PERIBÁÑEZ PONENTE INVITADO EN LA JORNADA PROARQUITECTURA LA PIEL DEL EDIFICIO EN BARCELONA
MANEL PERIBÁÑEZ LECTURER IN THE PROARQUITECTURA SEMINAR THE SKIN OF THE BUILDING IN BARCELONA


Oficinas Seguridad Social, Barcelona | Casal 3ª edad, Guinardó, Barcelona | CAP Dr.Pujol i Capsada, El Prat de Llobregat | Hotel Bitágora, Viladecans

La Piel del edificio es el tema de la Jornada de este jueves 27 de abril, organizada por la revista de construcción Promateriales dentro del programa Jornadas Proarquitectura de este año.
Manel Peribáñez, socio del estudio BCQ, hablará de la experiencia a través de diversos proyectos del despacho que han destacado por el diseño, los materiales y la técnica de la envolvente para cumplir con la función de proteger térmicamente y de la humedad, elemento clave para la iluminación del interior además de constituir una seña de identidad del edificio en equilibrio con su entorno.
The Skin of the building is the theme of the Seminar next thursday April 27th, organized by the building magazine Promateriales within the Proarquitectura program events of this year.
Manel Peribáñez, partner of the BCQ studio, will talk about the experience through various projects of the firm that have stood out for the design, materials and technology of the envelope to comply with the function of protecting thermally and against humidity, key element regarding light to the inside, in addition to being a sign of identity of the building in balance with its surroundings.

La Piel del Edificio
27 Abril 9:00h-13:00h
Roca Barcelona Gallery
Joan Güell 211-213 Barcelona


BCQ ARQUITECTES GUANYA EL CONCURS DE LA BIBLIOTECA DE VIC
BCQ AWARDED WITH FIRST PRIZE FOR THE NEW LIBRARY OF VICEl resultat del concurs convocat per l'Ajuntament de Vic pel nou equipament cultural, situat al solar de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, va ser donat a conèixer ahir per l'alcaldessa de Vic Anna Erra. Al concurs es van presentar inicialment 56 propostes de les quals 5 vàren quedar finalistes.

La proposta presentada amb el lema "arbres, llibres, boira i record", proposa un edifici que es desplega a un jardí obert a la ciutat, amb volums que s'articulen i es disposen per crear espais diferenciats dins de la nova biblioteca, i amb l'especial voluntat d’integració amb el seu entorn urbà més immediat.
Els ciutadans veuran un nou jardí i una biblioteca oberta, l’activitat interior de la qual serà perfectament visible des del carrer. 
La proposta planteja també que el jardí, a part de ser un espai de relaxació i descans pels usuaris de la biblioteca, sigui un jardí de memòria, un espai commemoratiu amb deu grans arbres que recordin cada una de les víctimes de l’atemptat de l’any 1991. 
The result of the competition organized by the City of Vic for the new cultural center, on the site of the former Guardia Civil station, was released yesterday by the Mayor of Vic Anna Erra. 56 proposals were submitted initially to the competition, from which the jury selected 5 finalists.
The preliminary project submittetd under the motto "trees, books, fog and memory", proposes a building that deploys towards a garden open to the city, with volumes that articulate and arrange to create differentiated spaces within the new library, following a special desire for integration with its immediate urban environment.
Citizens will see a new garden and an open library, which interior activity will be clearly visible from the street.
The proposal also lays out that the garden, apart from being a place of relaxation and rest for the library users, will be a garden of memory, a commemorating space with ten large trees to remember each one of the victims of the terrorist attack in 1991.


Alguns articles de premsa | Press review:

La Vanguardia 9 Abril 2017
Llibres contra bombes
El Punt Avui+ 6 Abril 2017
La nova biblioteca de Vic serà "a escala humana" i polivalent
La Vanguardia 5 Abril 2017
El projecte guanyador de la nova biblioteca de Vic destaca per la seva "obertura a la ciutat" i el record a les víctimes

El 9 Nou.cat 5 Abril 2017


CONFERÈNCIA DE TONI CASAMOR, JURAT EN LA PRIMERA EDICIÓ D'ARCHITECT@WORK SPAIN A BARCELONA
LECTURE OF TONI CASAMOR, CURATOR IN THE FIRST EDITION OF ARCHITECT@WORK SPAIN IN BARCELONA


La conferència, "Construyendo con agua", s'impartirà demà dimecres 29 de març a les 15:00h en el marc del programa de seminaris d'Architect@work Spain, que tindrà lloc a Barcelona del 29 al 30 de març. Toni Casamor també ha estat membre del jurat per l'avaluació i selecció d'aquesta mostra internacional, un esdeveniment únic especialitzat en la innovació en el món de la construcció, l'arquitectura i el disseny.
ENREGISTRA'T aquí amb el nostre codi 52401 per aconseguir la teva entrada gratuita!

La conferencia, "Construyendo con agua", se impartirá mañana miércoles 29 de marzo 
a las 15:00h en el marco del programa de seminarios de Architect@work Spain, que tendrá lugar en Barcelona del 29 al 30 de marzo. Toni Casamor también ha sido miembro del jurado para la evaluación y selección de esta muestra internacional, un evento único especializado en la innovación en el sector de la construcción, la arquitectura y el diseño.
REGÍSTRATE aquí con nuestro código 52401 para conseguir tu entrada gratuita!

The lecture, "Building with water", will be held tomorrow Wednesday 29 March at 15:00pm in the frame of 
Architect@work Spain's seminars program, which will take place in Barcelona from march 29th to 30th. Toni Casamor has also been member of the curatorial team for the evaluation and selection of this international exhibition, a unique event that specializes in innovation in the world of construction, architecture and design.
REGISTER here with our code 52401 to get your free entry!

ARCHITECT@WORK SPAIN 
Construyendo con Agua, by Toni Casamor BCQ
29 Mar. 15:00h pm

CCIB Centre de Convencions Internacional de Barcelona
Plaça de Willy Brandt, 11-14TONI CASAMOR SPEAKER A LA TAULA RODONA 22@BARCELONA A LA FIRA IMMOBILIÀRIA INTERNACIONAL MIPIM 2017, A CANNES
TONI CASAMOR SPEAKER IN THE ROUND TABLE 22@BARCELONA AT THE REAL ESTATE INTERNATIONAL EVENT MIPIM 2017, IN CANNES


Toni Casamor intervé demà dimarts 14 de març com a speaker a la taula rodona "Why2 - 22@Barcelona" a la fira immobiliària MIPIM que tractarà sobre el projecte urbanístic del districte d'innovació del mateix nom a Barcelona, referència en la transformació urbanística i econòmica per a ciutats de tot el món.
Toni Casamor participa així en la sèrie d'actes que l'estand Barcelona-Catalonia ha programat durant la seva participació al certamen MIPIM d'aquest any que se celebra del 14 al 17 de març a Cannes.

Toni Casamor interviene mañana martes 14 de marzo como speaker en la mesa redonda "Why2 - 22@Barcelona" en la feria inmobiliaria MIPIM que tratará sobre el proyecto urbanístico del distrito de innovación del mismo nombre en Barcelona, referencia en la transformación urbanística y económica para ciudades de todo el mundo.
Toni Casamor participa así en la serie de actos que el estand de Barcelona-Catalonia ha programado durante su participación en el certamen MIPIM de este año que se celebra del 14 al 17 de marzo en Cannes.

Tomorrow Tuesday March 14 Toni Casamor participates as a speaker at the roundtable "Why2 - 22@Barcelona" at MIPIM real estate event to discuss the project of the urban innovation district with the same name in Barcelona, reference in the urban and economic transformation for cities around the world.
This way Toni Casamor joins in the series of events that the Barcelona-Catalonia stand has scheduled during his participation in the upcoming MIPIM event held this year from 14 to 17 March in Cannes.

MIPIM 2017
Palais des Festivals, Cannes, France
Tuesday March 14th, 17:00pm
Stand P-1.K50, P-1.L51


BCQ PARTICIPA DINTRE DE L'ESTAND BARCELONA-CATALONIA AL PRINCIPAL CERTAMEN IMMOBILIARI INTERNACIONAL MIPIM'17
BCQ PARTICIPATES WITHIN THE BARCELONA-CATALONIA STAND IN THE MOST IMPORTANT REAL ESTATE EVENT IN THE WORLD MIPIM'17


BCQ arquitectura barcelona hi serà present en l'actual edició del Mipim, el principal certamen internacional immobiliari que se celebra del 14 al 17 de març a Cannes, com a estudi d'arquitectura i vice-president del Barcelona Urban Cluster BUC. Formarà part del grup d'estands que, sota el nom Barcelona-Catalonia, s'exhibeixen en l'esdeveniment integrats per empreses públiques i privades i associacions empresarials per explicar els principals projectes que s'estan desenvolupant a Catalunya i Barcelona i atraure l'interès inversor.
BCQ arquitectura barcelona va rebre l'any 2013 el Primer premi Mipim d'edificis industrials i logístics per la Depuradora de l'Alt Maresme nord.

BCQ arquitectura barcelona estará presente en la actual edición del Mipim, el principal certamen internacional inmobiliario que se celebra del 14 al 17 de marzo en Cannes, como estudio de arquitectura y vice-presidente del Barcelona Urban Cluster BUC. Formará parte del grupo de estands que, bajo el nombre Barcelona-Catalonia, se exhiben en el evento integrados por empresas públicas y privadas y asociaciones empresariales para explicar los principales proyectos que se estan desarrollando en Catalunña y Barcelona y atraer el interés inversor.
BCQ arquitectura barcelona recibió en el año 2013 el Primer premio Mipim de edificios industriales y logísticos por la Depuradora del Alt Maresme nord.

BCQ arquitectura barcelona will be present at this year's Mipim, the leading international real estate event held from 14 to 17 March in Cannes, as architectural firm and vice-president of Barcelona Urban Cluster BUCThe studio will participate in the stands under the name Barcelona-Catalonia, exhibited at the event made up of public and private companies and business associations to explain the main projects being developed in Catalonia and Barcelona and attract the investor's interest.
In 2013, BCQ arquitectura barcelona received the first prize MIPIM industrial & logistics developments for the Wastewater treatment plant of Alt Maresme north.

Mipim 2017
Palais des Festivals, Cannes, France
Dimarts 14, 17:00pm
Stand P-1.K50, P-1.L51
mipim

BCQ PROJECTA UN NOU HOTEL EN EL CONJUNT BITÀGORA A VILADECANS. BARCELONA
BCQ DESIGNS A NEW HOTEL IN THE BITÀGORA COMPLEX IN VILADECANS. BARCELONABCQ arquitectura barcelona està treballant en el Projecte d'execució del nou conjunt, que constarà d'un nou hotel de 4 estrellas superior de 12 plantes i 204 habitacions, així com d'espais d'ús comercial en el conjunt Bitàgora de Viladecans, al costat del Parc de la Marina i el parc empresarial Viladecans Business Park. El volum del nou hotel serà el més visible des de l'autopista C-32 i es planteja com un volum icònic que però, és permeable en planta baixa, doncs podrà ser travessat comunicant l'espai urbà amb el parc.
La iniciativa de capital privat convinguda amb l'Ajuntament de Viladecans, suposarà una construcció de 15.000 m2 més un nou espai públic de 3.000 m2, amb una inversió global de 13,4 M €. (Disseny d'Interiors per GCA Architects).

BCQ arquitectura barcelona está trabajando en el Proyecto de ejecución del nuevo conjunto que constará de un nuevo hotel de 4 estrellas superior de 12 plantas y 204 habitaciones así como espacios de uso comercial en el conjunto Bitàgora de Viladecans, junto al Parque de La Marina y el parque empresarial Viladecans Business Park. El volumen del nuevo hotel será el más visible desde la autopista C-32 y se plantea como un volumen icónico que, sin embargo, es permeable en planta baja ya que podrá ser atravesado comunicando el espacio urbano con el parque.
La iniciativa de capital privado convenida con el Ayuntamiento de Viladecans, supondrá una construcción de 15.000 m2 más un nuevo espacio público de 3000 m2, con una inversión global de 13,4 M€. (Diseño de Interiores por GCA Architects).


BCQ arquitectura barcelona is working on the Final design of the new complex that will consist of a new 4-star superior hotel with 12 floors and 204 rooms as well as spaces for commercial use in the Bitàgora complex of Viladecans, next to the La Marina Park and the Viladecans Business Park.
The volume of the new hotel will be the most visible from the C-32 motorway and is considered as an iconic volume that, however, is permeable in ground floor since it can be crossed, communicating the urban space with the park.
The private capital initiative agreed with Viladecans City Council will involve a construction of 15,000 m2 plus a new public space of 3000 m2, with an overall investment of €13,4 million. (Interior Design by GCA Architects).BCQ RENOVA LES CERTIFICACIONS 'ISO' DEL SEU SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT, MEDIAMBIENT I ECODISSENY
BCQ RENEWS THE 'ISO' CERTIFICATIONS FOR QUALITY, ENVIRONMENTAL AND ECODESIGN MANAGEMENT SYSTEM
BCQ arquitectura barcelona ha renovat, segons la marca ICCL Sistema  Certificat, la conformitat del seu sistema de gestió amb les normes ISO 9001:2008,  ISO 14001:2004,  ISO 14006:2011 i el Model EFITECNIC Nivell Avançat.
Seguim esforçant-nos per fer que els nostres projectes arquitectònics i urbans contribueixin a crear un entorn més humà, sostenible i eficient, mitjançant la màxima qualitat en les tècniques de construcció, materials i obra construïda.

BCQ arquitectura barcelona has renewed, according to the brand ICCL Certificating system, the conformity of BCQ's management system with the standards ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, ISO 14006: 2011 and Model EFITECNIC Advanced level. We strive to make that our urban and architectural projects contribute to create a more humane, sustainable and efficient surroundings with the highest quality in the construction techniques, materials and completed work.


LA PROPOSTA DE BCQ ARQUITECTES AL CONCURS DE REMODELACIÓ DE PLAÇA SÓLLER A NOU BARRIS OBTÉ UNA MENCIÓ ESPECIAL DEL JURAT
SPECIAL MENTION TO BCQ ARCHITECTS PROPOSAL IN COMPETITION FOR THE REMODELATION OF PLAÇA SÓLLER IN BARCELONA


La proposta de l'estudi presentada al concurs d'Avantprojectes de la Reurbanització de la Plaça Sóller i l'Ampliació de l'equipament existent a la mateixa plaça, al Barri de Porta, al districte de Nou Barris, Barcelona, convocat per BIM/SA, va merèixer una menció especial "per generar el major nombre de debats en el sí del jurat, tant pel seu atreviment com pel seu rupturisme", segons l'acta del mateix.
Us presentem part del seu contingut:

The BCQ’s proposal submitted to the competition for the Redevelopment of Plaça Sóller and the extension of existing facilities in the same place, Nou Barris district of Barcelona, ​​organized by BIM/SA – Barcelona City Council, was awarded a special mention "for having generated the largest number of debates in the jury decision, both for its audacity and for its ground-breaking view" according to the jury agreement.
We present some of its contents:


ACCESSIBLE, PERMEABLE, CÒMODE, HUMÀ ... OBERT
En el futur la Plaça Sóller serà un parc, això sí, un parc PLE d'activitat perfectament connectat amb la resta del barri.
De fet imaginem el nou Parc Sóller com el centre vertebrador d’un sistema de recorreguts de vianants del barri de manera que torni a esdevenir un centre de referència per a tots els veïns, sigui qui sigui la seva edat, ocupació o interessos.
El parc ha de ser el centre de tot allò que sigui col·lectiu, allò que ens faci estar junts, allò que ens faci compartir ... i per això es proposa un enorme augment de tota mena d'activitats que hi tindran Iloc.
Naturalment, el parc ha de ser un lloc de pas, i un lloc d'estada, una part del teixit urbà i social del barri però també un espai molt ben enjardinat, un espai de natura dins la ciutat. Ha de ser còmode, proper, agradable... i ple de vida. Tota mena de persones han de tenir motius per utilitzar-lo a totes hores.
Es proposa prescindir del porxo, la passarel·la i la plaça dura geomètrica i completar la zona baixa del parc amb un paisatge arbrat.
Es proposa abaixar el nivell arbrat en aquesta zona perquè quedi a nivell del carrer Estudiants i tingui franca continuïtat amb el carrer Palma de Mallorca.
Es proposa prescindir de la part central de l’edifici actual (escalinates) per possibilitar aquesta connexió. Les dues franges laterals de l’edifici actual s’amplien cap el parc i conformen un nou espai intern en el que s’hi proposa una esplanada per fer festes, grans activitats col·lectives i esport.
Els dos nous edificis poden ser el nou centre de la Plaça Sóller, casal d’entitats, gimnàs, auditori...
Dos petits volums als voltants de la nova esplanada faciliten els usos esportius i recreatius (centre d’esports, bar, gelateria...)
Tots els edificis tenen la coberta enjardinada, i en els dos principals, aquesta coberta és accessible i utilitzable.
Un pont permet el recorregut entre l’un i I’altre, com en l’actual passarel·la.
Aquests edificis semi soterrats recorden els refugis de la bòbila de la guerra civil. No ocupen part del parc sinó que es col·loquen a sota de la catifa vegetal i faciliten les activitats.
Una nova xarxa de camins amb un paviment acolorit i especial recorre el parc i connecta amb la resta del barri, sense esgraons, amb nous pendents.

ACCESSIBLE, PERMEABLE, COMFORTABLE, HUMAN... OPEN
In the future, the Sóller Square will become a park, albeit, a park FULL of activity well connected with the rest of the neighborhood.
In fact, we imagine the new Sóller Park as the backbone center of a footpaths system in the neighborhood so again becoming a center of reference for all the neighbors, whatever their age, occupation or interests.
The park should be the center of all that is collective, promoting those activities that make us be together and share ... and therefore it is proposed a huge increase in all kinds of activities that might take place there.
Naturally, the park should be a place of passage and a place to stay, a part of the social and urban fabric of the neighborhood but also a very well landscaped place, a space of nature within the city. It should be comfortable, close, friendly… and full of life. All kinds of people might have reason to use it all the time.
It is proposed to the porch, the footbridge and the hard geometric square and complete the lower area of the park with a tree-covered landscape.
It is proposed to lower the level of trees at the Estudiants street level, and have frank continuity with the Palma de Mallorca street.
It is proposed to dispose of the central part of the current building (stairway) to enable this connection. The two side strips of the current building extend into the park and make a new internal space in which it is proposed a yard for parties, large group activities and sports.
The two new buildings may be the new center of the Sóller Square, community centre, gym, auditorium...
Two small volumes around the yard facilitate the sports and recreation uses (sports center, bar, ice-cream shop...)
All the buildings have a garden roof, which is accessible and usable in the main two ones.
A bridge allows the walk between the one and the other, as in the current walkway.
These semi-underground buildings remind those of the Spanish Civil War brickyard shelters. They don’t occupy part of the park but are placed under the vegetal carpet and facilitate the activities.
A new road network with a special colored pavement run the park and connects it with the rest of the neighborhood, without steps, with new gradients.


PROPOSTA D'INTERVENCIÓ A LA BIBLIOTECA SANT GERVASI GALVANY A BARCELONA
PROPOSAL OF INTERVENTION FOR THE LIBRARY SANT GERVASI GALVANY IN BARCELONA


Presentem la proposta presentada al concurs d'intervencions per a la implantació de la biblioteca Sant Gervasi Galvany a la finca Muñoz Ramonet convocat per Bimsa.
We present our proposal to the competition of interventions for the implementation of the Library Sant Gervasi Galvany on the Muñoz Ramonet estate called by Bimsa (Barcelona City Council).

Poques vegades es pot oferir als ciutadans la possibilitat d’utilitzar un frondós jardí històric per gaudir de la cultura i la lectura.
Per això, es proposa que les principals sales de lectura de la nova biblioteca Galvany s’orientin cap als jardins existents i que aquests puguin servir com a espai de tranquil·litat, repòs i lectura.
Els jardins tenen un gran valor i per la seva fragilitat han de ser respectats i ben utilitzats.
Es proposa mantenir la seva estructura formal, les estàtues, els camins, els estanys, els paviments entapissats, les tanques vegetals i, especialment, els seus arbres.
Es proposa aprofitar la doble condició del nou equipament per distribuir el programa en dos volums units per un recorregut per sota el jardí que connecta també amb el soterrani de l’edifici principal. L’edificació de la torre, ampliada al seu soterrani (al nivell del carrer Avenir), i un nou volum adherit a la mitgera del carrer Muntaner. 
La biblioteca pot funcionar tant amb un accés únic com amb doble accés (C.Muntaner i C.Avenir).
La distribució és funcional, senzilla i eficaç. La construcció és ràpida, econòmica i poc molesta.

CONFERÈNCIA DE DAVID BAENA PER PRESENTAR EL PROJECTE DE LA REMODELACIÓ DEL NOU CAMP DE FUTBOL A CARDONA COM A CAMP DE VIDA ACTIVA
LECTURE OF DAVID BAENA TO PRESENT THE REDEVELOPMENT PROJECT OF THE NEW FOOTBALL PITCH INTO ACTIVE LIFE FIELD IN CARDONA

El projecte, actualment en fase de construcció, té per objecte la Remodelació del nou Camp de futbol de Cardona com a Camp de Vida Activa. Aquesta actuació s'enmarca dins de la iniciativa Cardona Integral de l'Ajuntament de Cardona amb la col·laboració i patrocini de la Fundació SHE, que pretén convertir la ciutat en una vila saludable.
Un dels trets més significatius del projecte és l’encaix del projecte de remodelació amb la nova rotonda projectada així com la conversió de la carretera de la Mina en passeig mirador, tant de la nova instal·lació com de la Vall Salina i el conjunt monumental del Castell de Cardona.
The project, currently under construction, aims the remodeling of the new football field of Cardona into an Active Life Field. This action is framed within the Cardona Integral initiative of the Council with the collaboration and sponsorship of the SHE Foundation, which aims to turn the city into a healthy Villa.
One of the most significant features of the project is the fitting with the new planned roundabout and through the conversion of the La Mina road into a viewpoint, both to the new facility, as to La Vall Salina (the Salt Valley) and the monumental Castle of Cardona.

Ajuntament de Cardona, Dijous 17 novembre, 19:00h
Fundació SHE
Projecte: Baena Casamor Arquitectes BCQ  ·  Avantprojecte: VAMOS Architects


VIDEO DE L'ENTREVISTA A DAVID BAENA I TONI CASAMOR EMESA A TVE 2 | TVE CATALUNYA AL PROGRAMA INSPIRA
VIDEO OF THE INTERVIEW TO DAVID BAENA AND TONI CASAMOR BROADCAST ON TVE 2 | TVE CATALUNYA PROGRAM "INSPIRA"

El programa INSPIRA és una producció de TVE Catalunya i es va emetre per TVE 2 el passat divendres 21d'octubre. Aquí podeu veure l'entrevista sencera on els socis fundadors de BCQ parlen sobre dos dels seus projectes d'Arquitectura a Barcelona, la Biblioteca Joan Maragall i el recentment inaugurat Pont de Sarajevo. Els dos projectes tenen una important vessant paisatgística i compromís amb l'espai públic de la ciutat.
The program INSPIRA is produced by TVE Catalunya and was issued by TVE 2 last Friday October 21. Here you can watch the full interview where the founders of BCQ talk about two of their projects in Barcelona, the Joan Maragall Library and the newly opened Sarajevo Bridge. Both projects are deeply orientated towards landscape and to the public space of the city.

VEURE VIDEO WATCH VIDEO: (4min)BCQ arquitectura barcelona on "Inspira" TVE Catalunya|TVE 2 program

Autors: Diana Produccions | Ignasi de Jesús, Gerard Hernández, Mireia Gutiérrez.
VEURE PROGRAMA SENCER "Inspira" WATCH "Inspira" FULL PROGRAM: 


BAENA CASAMOR ARQUITECTES ENTREVISTATS AL PROGRAMA 'INSPIRA' DE TVE 2
BAENA CASAMOR ARQUITECTES INTERVIEWED ON NATIONAL TV PROGRAM 'INSPIRA'


Avui a les 19:30 a La 2, David Baena i Toni Casamor parlen sobre paisatge i arquitectura entrevistats al programa INSPIRA de TVE Catalunya.
Today at 7:30pm on TVE 2, David Baena and Toni Casamor talk about landscape and architecture interviewed by the tv program INSPIRA.

Divendres 21 d'octubre 19:30h, a La 2.

ARQUITECTURA Y BARCELONA EN ROCKIN' CHIC, CON TONI CASAMOR
ARCHITECTURE AND BARCELONA IN ROCKIN' CHIC, WITH TONI CASAMORToni Casamor co-fundador de BCQ es entrevistado por Rockin'Chic, publicación que escribe sobre lifestyle desde Barcelona y Milán, y en la que opina sobre la arquitectura y la arquitectura barcelonesa en particular.
Toni Casamor co-founder of BCQ is interviewed by Rockin'Chic, publication writing from Barcelona and Milan about lifestyle, and talks about architecture and the Barcelona's architecture in particular.
Lee la entrevista | Read the interview
Toni Casamor Rockin' invitado | Toni Casamor Rockin' guest

LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU CAP A FIGUERES AVANÇA A BON RITME
THE WORKS OF THE NEW PRIMARY HEALTH CARE CENTER OF FIGUERES ADVANCE STEADILY
El Diari de Girona va publicar el passat Dissabte 1 d'octubre l'evolució de les obres del projecte del CAP Figueres redactat per BCQ.
El nou equipament serà el segon de la capital altempordanesa amb una superfície construïda de 2.917 metres quadrats que es preveu pugui entrar en servei al 2018. Amb la seva construcció pendent des de fa anys, el projecte ha estat adequat el 2013 doncs inicialment s'hi preveia ubicar altres dependències de la Generalitat.
Last Saturday 1st october the Diari de Girona has published the progress of the works of the Primary Health Care Center Figueres project by BCQ.
The new facility will be the second of the capital of the Alt Empordà in Girona with an area of 2,917 square meters, and which is expected to enter into service in 2018.
The construction of this Health Care Center was postponed for some years until 2013, when the project had to be adapted, as initially it was designed to place other facilities of the Government of Catalonia. 

Autor de projecte Project Author: BCQ arquitectura barcelona | Promotor Client: Servei Català de la Salut | Constructora Contractor: COMSA

TONI CASAMOR MEMBRE DEL JURAT A LA FIRA DE LA INNOVACIÓ ARCHITECT@WORK SPAIN A BARCELONA
TONI CASAMOR JUDGING PANEL FOR THE INNOVATION TRADE SHOW ARCHITECT@WORK SPAIN IN BARCELONA


Toni Casamor convidat a participar com a membre del jurat de l'exhibició a la primera edició espanyola de ARCHITECT@WORK que se celebrarà al CCIB – Centre de Convencions Internacional de Barcelona els propers 29 i 30 de Març 2017.
El que fa més especial a aquest esdeveniment és el seu concepte: donar espai a fabricants i dissenyadors únicament de productes i materials innovadors per al món de la construcció i el disseny. Aquest esdeveniment té una important traiectòria internacional i està adreçat principalment a arquitectes i disenyadors en un marc innovador i exclusiu fet a mida per al visitant.

Toni Casamor invited to be part of the judging panel of the first Spanish edition of the unique trade fair ARCHITECT@WORK to be held at the CCIB - International Convention Centre of Barcelona on 29 and 30 March 2017. 
What makes this event so special is its concept: to showcase only high-end innovative products and materials for construction and design. This succesfully international event is hosted mainly for architects and interior designers, in a set-up tailor-made for the audience.

PROPUESTA DE BCQ EN EL CONCURSO PARA LA NUEVA ALA DE ARTE CONTEMPORÁNEO DEL MUSEO DE ARTE DE LIMA
BCQ'S PROPOSAL IN COMPETITION FOR THE LIMA ART MUSEUM'S NEW CONTEMPORARY ART WING
El Museo de Arte de Lima (MALI) acaba de publicar los resultados del concurso lanzado hace pocas semanas para el diseño de su nueva ala de arte contemporáneo.
Presentamos aquí algunas imágenes y un breve texto de la propuesta presentada por BCQ.

Un Museo de Arte subterráneo significa trabajar un vacío para mostrar volumen, color y texturas; confrontar el espacio con la materia y considerar que el arte está en ambos a través de nuestra mirada y de la luz.
El proyecto se plantea desde la convicción de que es posible crear un vacío en el que se controle con precisión la cantidad y calidad de luz para crear una atmósfera única.
Se propone construir una experiencia personal en el visitante capaz de detener su tiempo y ocupar su memoria.
Se propone recuperar las más bellas tradiciones de esculpir la piedra de los Incas, el trabajar la naturaleza para entendernos a nosotros mismos como parte de ella.
Se propone encontrar el camino para entender la arquitectura y el arte como una vivencia que se aleja de lo banal y superficial.
Profundiza en nuestra intimidad.

The Lima Art Museum (MALI) launched some weeks ago an open competition for the design of its new contemporary art wing. 
Here are some images and words of the BCQ's proposal for the competition.

A subterranean Museum of Art means working a void to display volume, color and textures; confronting space with matter and consider that art is both through our eyes and light.
The project arises from the conviction that it is possible to create a vacuum which accurately control the quantity and quality of light to create a unique atmosphere.
It is proposed to build a personal experience in the visitor able to stop time and take their memory.
It is proposed to recover the most beautiful traditions of carving stone of the Incas, working nature to understand ourselves as part of it.
It sets out to find the way to understand the architecture and art as an experience that moves away from the banal and superficial.
It delves into our privacy.
EL NOU ESPAI TEATRAL A FELIP II RECUPERA I ACTUALITZA EL BARRI DEL CONGRÉS A BARCELONA
THE NEW THEATRE SPACE FELIP II RESTORES AND UPDATES THE CONGRÉS QUARTER IN BARCELONAJa estan avançades les obres del nou espai social a Felip II situat al barri del Congrés a Barcelona.
Aquest barri, construït amb ocasió del Congrés Eucarístic l’any 1954, manté el seu fort caràcter arquitectònic i social 62 anys després.
La renovació del seu local social, que ocupa una antiga nau, dota aquest espai amb gran multiplicitat d’usos i amplia l’oferta d’activitats.
El projecte del nou espai polivalent es resol amb una arquitectura de llenguatge neutre que cedeix protagonisme a l'activitat social i cultural interior i a l’espai públic exterior, que també serà remodelat.
The works on the new social space Felip II located in the Congrés neighborhood in Barcelona are already advanced.
This neighborhood, built on the occasion of the Eucharistic Congress in 1954 maintains its strong architectural and social character 62 years later.
The renewal of the quarter’s community centre, which occupies an old building, provides this space with great multiplicity of uses and widens the range of activities.
The project of the new multipurpose space is solved with an architecture of neutral language that gives prominence to social and cultural activity inside, and outside to the public space which will also be remodeled.


El barri dels habitatges del Congrés als anys 60. The Congrés quarter residential buildings in the 60's.


Imatge original i situació de l'antic local de veïns al C. Felip II. Original pic and site of the old community centre on Felip II St.
BCQ arquitectura barcelona, Autor de projecte i Direcció d'Obra | BIMSA Barcelona d'Infraestructures Municipals SA, Promotor | BAC Engineering Consultancy Group, Càlcul d'estructures | JG Ingenieros SA, Càlcul d'Instal·lacions | MCM Projects i Serveis SA, Contractista.
BCQ arquitectura barcelona, Design and Construction Site Manager | BIMSA Barcelona d'Infraestructures Municipals SA, Client | BAC Engineering Consultancy Group, Structural calculations | JG Ingenieros SA, M&E Engineering | MCM Projects i Serveis SA, Contractor.NOVA PUBLICACIÓ: LA REMODELACIÓ DEL PONT DE SARAJEVO A LA REVISTA DISEÑO DE LA CIUDAD
NEW RELEASE: THE MAGAZINE DISEÑO DE LA CIUDAD FEATURES THE REMODELATION OF SARAJEVO BRIDGE


La intervenció de reforma i millora del Pont de Sarajevo a Barcelona ha estat publicada a l'últim número de Diseño de la Ciudad 98, revista especialitzada en entorn i estètica urbana..
The intervention of the remodelation of the Sarajevo Bridge in Barcelona featured in the last volume of Diseño de la Ciudad 98, magazine specialized in environment and urban aesthetics.
DC98CONFERÈNCIA DE MARIA TALTAVULL SOBRE LA REHABILITACIÓ DE L'ESPAI FELIP II A BARCELONA
MARIA TALTAVULL GIVES A LECTURE ABOUT THE RENOVATION OF THE ESPAI FELIP II CULTURAL SPACE IN BARCELONA


L'arquitecta Maria Taltavull sòcia de BCQ Arquitectes va participar ahir a la Jornada de Grupo Vía Arquitectura para la Rehabilitación per explicar el proyecte de rehabilitació de l'Espai Felip II al Barri del Congrés i els Indians de Barcelona.
L’espai Felip II és un antic teatre de barri de mida mitjana que amb el pas del temps ha quedat obsolet. Aquest espai de l'Associació de veïns adquirirà un nou ús com a teatre i sala polivalent per a esdeveniments per a tota la ciutat, guanyarà una segona planta amb el canvi plantejat a l'amfiteatre i recuperarà una major presència en el seu entorn fugint de l'actual imatge camuflada entre edificis. La Rehabilitació d'aquest espai representa una oportunitat notable per actuar des de punts de vista tals com l’economia de medis, l’eficiència energètica, la flexibilitat i la durabilitat. El projecte es troba actualment en fase de construcció.
The architect and BCQ's partner Maria Taltavull participated yesterday at the Day of debate Grupo Via Architecture for Rehabilitation to explain the rehabilitation project of Espai Felip II at the Congrés i els Indians quarter in Barcelona.
The Espai Felip II is a local old theater of medium size that has become obsolete with the passage of timeThis space of the neighborhood Association will acquire a new use as a theater and multipurpose events hall for the entire city, it will win a second floor with the change proposed in the amphitheater and will gain more presence in their environment escaping thus the current image camouflaged by buildingsThe rehabilitation of this space represents a significant opportunity to act from perspectives such as the economy of means, energy efficiency, flexibility and durability. The project is currently under construction. 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes